Критерии за оценка

 
Критериите за оценка са сред основните фактори за адекватно отразяване на променящите се пазарни тенденции. За разлика от 2006 г., актуализираните критерии на „Автентична България“ се фокусират единствено върху процеси, които по недвусмислен начин доказват надграждане на задължителните условия за категоризиране на местата за настаняване. В 6-те области на оценяване много по-голяма относителна тежест имат обслужването на клиенти, културата и бизнес устойчивостта.


Така актуализирани, критериите не само подчертават ролята и отговорността на индивидуалните обекти в проекцията на дестинациите – те способстват и навлизането на ключови елементи на концепцията за корпоративна социална отговорност – балансирано развитие, професионална етика, сътрудничество. Обновените критерии носят със себе си ясни и точни процедури в подкрепа усъвършенстване на бизнес модела и отварят вратата за гости и партньори, които се интересуват от автентично качествено изживяване.
 
 

И в актуалния вариант на критериите нивата на марката се запазват – бронзово, сребърно и златно. Новият им прочит обаче показва съществените разлики в пътя, който трябва да изминат кандидатите след покриването на критериите от първото ниво – удостояване със сребърна и/или златна монета показва сериозно надграждане и личен подход към всеки гост или клиент.


Шестте области, в които са разпределени критериите, и относителната тежест на всяка една от тях за покриване на бронзово ниво на марката са структурирани по следния начин:

 
Област на оценяване Относителна тежест Описание
Обслужване на клиентите 25% Покриването на критериите в тази област показва познаване на целевите групи и умения в изграждане на качествен продукт и  поддържане на достоверен имидж.
Материална база и оборудване 10% Критериите надграждат изискванията на приложимата категоризация като добавят характеристики, свързани с естетиката, добрата поддръжка, безопасността, функционалността и дизайна.
Управление на околната среда 10% Областта стимулира въвеждането на стандарти в енергоспестяването, използването на вода, управлението на отпадъци, ограничаване на замърсяването и насърчаване на гостите към екологично поведение.
Управление на персонала 15% Основните характеристики на тази област са насочени към наличие на осъзната политика за персонала, организационна структура и ред.
Културни аспекти 25% Културата е свързващият елемент в критериите - покриването им в тази област свидетелства за добро познаване на местните традиции, за насърчаване на културния обмен и контакти между гостите и местната общност, за ключовата рола на културата в изграждането на автентичен туристически продукт.
Бизнес устойчивост 15% Тази област илюстрира връзката между устойчивото качество на продукта и способността за управление на бизнес процесите.
 
 
Заявление за сертифициране