Проекти в процес на изпълнение

"Автентична България" е партньор в транс-национален проект "Дунавски еко-туризъм", финансиран от програмата START на Стратегията на Европейския съюз за Дунавския регион. Партньори по проекта са "Асоциация за здравен и уелнес туризъм", Румъния (водещ партньор), Регионална агенция за развитие на Източна Сърбия, Сърбия, Национална туристическа администрация, Румъния и "Автентична България".

Основната цел на проекта е идентифициране на възможности за стимулиране и развитие на нови зелени трансгранични туристически продукти в районите на река Дунав в трите държави. По-нататъшното развитие на проекта предвижда общ анализ на екотуризма, създаване на схема за сертифициране, развитие на пилотни екотуристически продукти и насърчаване на пазарната им реализация.

Основната целева група са малки и средни туристически оператори и стопани на природни ресурси по поречието на Дунав, които могат да интегрират умения и системен подход в развитието на туризъм с балансиран ефект. 

Проектът стартира в началото на 2016 година и е с обща продължителност 6 месеца.


Заявление за сертифициране